Szanowni Państwo !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku otrzymał od Burmistrza Miasta Ustka pismo Nr IKiOŚ-GK.6232.30.2019.AK w którym zawiadamia, iż od dnia 1 lutego 2019 r. będą przeprowadzane kontrole sposobu segregacji odpadów w altanach śmietnikowych, będących w zasobach Spółdzielni.

Kontrolę u źródła przeprowadzać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce na podstawie zawartej umowy z miastem. Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół wraz z dokumentacją fotograficzną zawartości pojemników wszystkich frakcji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając gromadzenie odpadów w sposób niesegregowany.

Ponadto informujemy, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny jest dwukrotnie wyższa niż opłata za gospodarowanie odpadami gromadzonymi w sposób selektywny i wynosi 5,00 zł/m³ zużytej wody ( obecnie płacimy 2,50 zł/m³ zużytej wody – w przypadku segregowanych odpadów).

W związku z powyższym prosimy o sumienne realizowanie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aby uniknąć podwyższenia kosztów i przyczynić się do dbałości o środowisko.