Spółdzielnia Mieszkaniowa “Łosoś” w Ustce informuje, że bonifikatę (zniżkę) w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów można uzyskać tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:

I. Osoby posiadające lokal o statusie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

1. bonifikata w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów, wnoszonej za dany rok – Uchwała RM Ustka V/53/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Bonifikata przysługuje osobom, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Wnioski o bonifikatę należy składać w biurze Spółdzielni, w terminie do 25 lutego każdego roku (bliższe informacje uzyskać można w biurze Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 1 w Ustce).

II. Osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1. bonifikata w wysokości 50% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów, wnoszonej za dany rok – Uchwała RM Ustka V/53/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Bonifikata przysługuje osobom, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Wnioski o bonifikatę należy składać co roku w Urzędzie Miasta Ustka, w terminie do dnia 1 marca (bliższe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta przy ul. Wyszyńskiego 3 w Ustce).

2. bonifikata w wysokości 99% od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego – ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20.07.2018 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 916 z późń. zmianami).

Bonifikata przysługuje osobom:

  1. w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późń. zm.1),
  3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 I 752),
  4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
  5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późń. zm.2), lub ich opiekunom prawnym.

Wniosek o bonifikatę należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustka (bliższe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta przy ul. Wyszyńskiego 3 w Ustce).