SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOSOŚ” W USTCE

76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1, tel. (0-59) 8146-084

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowo – pisemny:

na roboty remontowe do wykonania w 2021 roku w zasobach Spółdzielni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17maja 2021 r. do godz. 0900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 0930 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty winny odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smlosos.zis.com.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z warunkami SIWZ, które należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Słupsk, nr rachunku 54 1020 4649 0000 7302 0003 4728 w terminie do dnia 14 maja 2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4