Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony do dnia upływu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii, zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

O terminie Walnego Zgromadzenia, powiadomimy Członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.