Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łosoś" w Ustce
Ks. Krd. St. Wyszyńskiego 1
76-270 Ustka
tel. 59 814-60-84

Ogłoszenie o przetargu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOSOŚ” W USTCE

76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1, tel. (0-59) 8146-084

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowo – pisemny:

na roboty remontowe do wykonania w 2021 roku w zasobach Spółdzielni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17maja 2021 r. do godz. 0900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 0930 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty winny odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smlosos.zis.com.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z warunkami SIWZ, które należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Słupsk, nr rachunku 54 1020 4649 0000 7302 0003 4728 w terminie do dnia 14 maja 2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

UWAGA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że biuro czynne jest w następujących godzinach:

– poniedziałek – od 8:00 do 16:00

– wtorek – piątek – od 7:00 do 15:00

Wszyscy interesanci zobowiązani są do noszenia w biurze Spółdzielni maseczek ochronnych lub innych nakryć ust i nosa, a także zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

Dodatkowo obowiązuje dezynfekcja rąk.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 59 8146 084 oraz elektronicznego: smlososustka@o2.pl

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że w 2020 roku termin odbycia Walnego Zgromadzenia został przedłużony.  

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin ten został przedłużony do dnia upływu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

O terminie Walnego Zgromadzenia, powiadomimy Członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.