Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łosoś" w Ustce
Ks. Krd. St. Wyszyńskiego 1
76-270 Ustka
tel. 59 814-60-84

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W oparciu o postanowienie § 122 ust. 1 i 2 oraz § 123 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce zawiadamia, że w dniu

20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 1630

w Domu Kultury w Ustce, przy ul. Kosynierów 19 odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków.

Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:

– Mandatowo-Skrutacyjnej,

– Wyborczej,

– Wnioskowej.

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ważności do podejmowania uchwał i wniosków (Protokół Nr 1).
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019, 2020 i 2021 rok oraz informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019, 2020 i 2021 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z lustracji przeprowadzonej w 2019 roku przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie i rozpatrzenie wniosków w nim zawartych.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących ze sprzedaży mieszkania nr 13 w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 1.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących ze sprzedaży mieszkania nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Słowiańskiej 6.
 9. Wybór delegata na Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zgłaszanie kandydatur i przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 12. Wybory Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w punktach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o wynikach wyboru do Rady Nadzorczej (Protokół Nr 2) i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej dotyczącej zgłoszonych wniosków (Protokół Nr 3).
 16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o wynikach głosowania nad poszczególnymi uchwałami i wnioskami (Protokół Nr 4).
 17. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu dla członków w biurze Spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.83 ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie 09.09.2017 r. członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone Spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Zainteresowanych członków informujemy, że druk pełnomocnictwa jest dostępny w biurze Spółdzielni mieszczącym się przy ulicy Wyszyńskiego 1 w Ustce.

Zakończenie sezonu grzewczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łosoś” w Ustce informuje, że w dniu

27 maja 2022 roku (tj. piątek)

zostało wyłączone ogrzewanie

w instalacji centralnego ogrzewania.

Mieszkańcy b.m. Wyszyńskiego 1 i Słowiańska 12

Na podstawie art. 83 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łosoś” w Ustce informuje, że w dniu 19.04.2022 r. planuje złożenie wniosku do Urzędu Miasta o wydanie zezwolenia na usunięcia 1 szt. drzewa gatunku brzoza, rosnącego na działce nr 2579, na rogu ulicy Słowiańskiej – Wyszyńskiego.

W związku z powyższym, prosimy o składnie uwag dotyczących planowanej wycinki drzewa w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 19.04.2022 r.